Over PROO Academie

Wat is de PROO Academie?


De PROO Academie staat voor samen professionaliseren. Samen het onderwijs in Leiden en Leiderdorp aan ruim 5500 leerlingen met elkaar beter maken. PROO is een lerende schoolorganisatie, waarbij leren, ontwikkelen en onderwijzen centraal staat. De PROO Academie is een kennis- en innovatieplek. De focus van professionaliseren ligt bij de ontwikkeling van onze leerlingen.
De PROO Academie faciliteert het formeel en informeel leren van leerkrachten, ondersteunend personeel en schoolleiders, waardoor iedereen zich kan blijven ontwikkelen en er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige kennis binnen PROO.
Bovenschoolse scholingen/ trainingen en intervisie- en themabijeenkomsten komen samen bij de PROO Academie. De professionalisering vindt plaats door externen en zoveel mogelijk door medewerkers van PROO. Er is veel kennis aanwezig en deze willen we met elkaar delen. 
PROO als professionele leergemeenschap kenmerkt zich door een cultuur waarin het leren van professionals wordt aangemoedigd, gestimuleerd en gefaciliteerd en een onderzoekende houding wordt gestimuleerd.
Onze werkwijzeBij de PROO Academie bepaal je zelf wat je leert en neemt iedereen de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Het volgen van scholing, intervisie- of themabijeenkomsten leidt tot meer professionals binnen PROO.
 

Scholing/training

Naast teamscholingen biedt PROO de mogelijkheid aan voor medewerkers om zich persoonlijk bij te scholen met het doel het eigen niveau naar een hoger plan te brengen en zodoende te verbinden aan de leerdoelen en de behoeften van de leerlingen. Het aanbod van de PROO Academie wordt zorgvuldig uitgezocht, zodat deze (liefst evidence-based) bijdragen aan betere resultaten van het onderwijs. Trainingen worden zoveel mogelijk zo opgebouwd dat er aandacht is voor zowel kennis als vaardigheden, zodat er een vertaalslag gemaakt kan worden naar de toepassingen in de praktijk. 
 

Intervisiebijeenkomsten

Intervisie is een vorm van wederzijdse begeleiding waarbij collega’s elkaar helpen hun taak beter uit te oefenen. Bij intervisie gaat het om praktische en sociale integratie, ondersteuning bij het werk in de klas en het primaire proces, en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Bij de intervisie momenten staat het samen van en met elkaar leren centraal. Bij elk intervisie moment is er ruimte voor de deelnemers eigen leerpunten en casussen in te brengen vanuit de werkvloer. De intervisie momenten worden begeleid door een interne of externe professional.
 

Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarin diverse onderwijs-gerelateerde thema’s worden aangeboden. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische tips en adviezen om dit thema direct in de praktijk toe te passen. 
Thema's 
DE PROO Academie biedt professionalisering binnen thema's. De thema's zijn:Kansengelijkheid (Bijv. hoogbegaafdheid, compacten)
Regie op eigen leren (Bijv. interne vertrouwenspersoon, netwerkbijeenkomsten)
Klassenmanagement (Bijv. taakspel, timemanagement, 
Onderwijskwaliteit (Bijv. effectieve instructie, feedback, lees- rekenonderwijsonderwijs, mindset/ leerkuil)
Leiderschapsontwikkeling (Bijv. mentorschapstrainingen en MR bijeenkomsten)
Basisvaardigheden (taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid)
Overig
 

Zo kun je zelf bijdragen


Heb jij expertise op een bepaald gebied welke je wilt delen met je collega's? Heb je een goed idee voor een themabijeenkomst, intervisie of training? Wij juichen kennisdeling onderlinge kennisdeleing binnen PROO toe! Bij de leernetwerken ben je hiervoor op de juiste plaats.
•             Neem contact op met de coördinator van het leernetwerk waarbij jouw vraag of idee past.
•             Mocht je niet weten bij welk leernetwerk jouw idee of voorstel past, stuur een mail naar m.van.zegveld@prooleiden.nl (Kennismakelaar PROO Leiden-Leiderdorp). Mariska onderzoekt dan samen met jou de mogelijkheden.
 

Aanmelden, kosten en annulering


Voor de meeste activiteiten hoef je niet te betalen, wanneer je in dienst bent bij PROO. Je optijd aanmelden is gewenst zodat de organisatoren weten hoeveel deelnemers er zijn. Voor sommige activiteiten is een beperkt aantal deelnemers mogelijk.
Bij verhindering vragen wij je om je zo snel mogelijk af te melden bij Mariska van Zegveld (m.van.zegveld@prooleiden.nl).
 

Contact

Heb je een vraag over de PROO Academie, een opleiding of een een andere scholing die je wilt geven of volgen? Neem contact op met kennismakelaar Mariska van Zegveld (m.van.zegveld@prooleiden.nl)